Teruggave belasting

“Ik heb veel aftrekposten en dan krijg ik toch veel belasting terug?”

 

Het is een opmerking die wij af en toe te horen krijgen als mensen ons de papieren verstrekken om de aangifte inkomstenbelasting te verzorgen. In veel gevallen klopt dat maar er zijn situaties waarin dat niet zo is. De verwachtingen zijn dan te hoog gespannen en de uitkomst kan behoorlijk tegenvallen. Enkele voorbeelden ter illustratie.

Zelfstandig ondernemer met (incidenteel) lage winst.

Situatie 2017: ondernemer, geboren in 1980, getrouwd met partner zonder inkomen, geen kinderen, boekt een winst van € 30.000; lager dan andere jaren wegens verhuizing. Hij heeft begin 2017 een eigen woning gekocht met een WOZ-waarde van € 250.000, hypotheekrente en andere aftrekbare kosten bedragen € 10.000. Hij heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering van € 4.000.

De belastbare winst is € 19.539, rekening houdend met zelfstandigenaftrek en MKB winstvrijstelling. De aftrekpost eigenwoning bedraagt € 10.000 minus eigenwoningforfait (heel jaar) € 1.875, ofwel € 8.125.
Belastbaar inkomen: € 19.539 verminderd met € 8.125 en € 4.000 is dan € 7.414. De belasting  hierover bedraagt € 2.709. Rekening houdend met heffingskortingen is geen belasting verschuldigd.

Vergelijk dat met de situatie waarin niet een huis is gekocht. Dan is het belastbaar inkomen € 15.539 de belasting hierover is dan € 5.679. Verminderd met heffingskortingen is dan € 202 verschuldigd.

Waaruit blijkt dat de aftrek eigen woning nauwelijks invloed heeft op de te betalen belasting.

Meerdere inkomens uit vroegere dienstbetrekking

Een gepensioneerde (AOW-gerechtigd) heeft een inkomen van € 35.000 waarop € 3.800 loonheffing is ingehouden. Hij heeft in 2017 zijn huis verkocht en er een ander voor teruggekocht. Aftrekbare kosten eigen woning bedragen (rekening houdend met eigenwoningforfait) € 13.000. Verder zijn er giften gedaan die een aftrekpost opleveren van € 2.000.
Het belastbaar inkomen is € 20.000, de belasting hierover € 3.730. De relevante heffingskortingen zijn € 2.881. Resteert € 849. Omdat al € 3.800 loonheffing is ingehouden volgt een teruggaaf van € 2.951.

Ook in dit geval geldt dat een groot bedrag aan aftrekposten tot een relatief geringe teruggave leidt.

Hoe komt dat?

De verklaring is in dit geval: loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Je kunt niet meer belasting terugkrijgen dan wat er te veel is ingehouden op het loon.

Conclusie: reken je niet rijk als je veel aftrekposten hebt. De gevolgen voor de te betalen of terug te ontvangen belasting kunnen veel geringer zijn dan je zou verwachten.

11 oktober 2018

Aftrekposten en teruggave belastingen

“Ik heb veel aftrekposten en dan krijg ik toch veel belasting terug?”   Het is een opmerking die wij af en toe te horen krijgen als […]