Als iemand overlijdt, gaat zijn of haar erfenis naar de erfgenamen. De erfgenamen krijgen dan te maken met erfbelasting. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen, maar ook schulden, die een overledene achterlaat. Bijvoorbeeld een geldbedrag of een kostbaar voorwerp.

Wat is erfbelasting?

Een overledene laat een erfenis na, nabestaanden ontvangen een erfenis. Ontvangt u een erfenis of laat u een erfenis na? Dan hebt u te maken met de erfbelasting. Krijgt u een erfenis? Dan moet u misschien erfbelasting betalen. In bepaalde gevallen kunt u een vrijstelling krijgen of hoeft u geen erfbelasting te betalen.

Wie moet aangifte doen?

Degene die een aangiftebrief ontvangt van de belastingdienst, moet aangifte erfbelasting doen. U ontvangt deze brief als de belastingdienst verwacht dat u erfbelasting moet betalen. Deze brief ontvangt u doorgaans binnen 4 maanden na het overlijden van degene van wie u erfgenaam bent.

Testament
Is er een executeur (verantwoordelijke) aangewezen in het testament? Dan moet deze executeur aangifte erfbelasting doen voor alle erfgenamen. Is er geen executeur? Dan moeten de erfgenamen aangifte doen. Erfgenamen zijn personen of instellingen die iets krijgen uit de erfenis van de overledene. Het kunnen ook personen of instellingen zijn die een legaat krijgen. Een erfgenaam kan alleen voor zichzelf aangifte doen. Of sommige erfgenamen kunnen samen aangifte doen en andere erfgenamen alleen voor zichzelf. De erfgenamen kunnen ook iemand aanwijzen om aangifte te doen voor alle erfgenamen. Deze persoon hoeft zelf geen erfgenaam te zijn. 

Geen testament
Had hij of zij een echtgenoot of geregistreerd partner en kinderen? Dan gaat de gehele erfenis naar de partner van de overledene. De kinderen krijgen dan een vordering op de partner. Deze vordering is de erfenis van de kinderen. De kinderen moeten wel aangifte doen voor de erfbelasting.

Wat is vrijstelling?

Vrijstelling is het bedrag waarover u geen erfbelasting betaalt. Deze bedragen zijn vastgesteld door de belastingdienst. Hoe hoog de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. Kijk op de website van de belastingdienst voor de actuele bedragen. In 2020 zijn deze bedragen als volgt:

  1. Echtgenoot, geregistreerd partner en samenwonend partner: € 661.328
  2. Kind, pleegkind, stiefkind en kleinkind: € 20.946
  3. Achterkleinkind: € 2.208
  4. Ouders: € 49.603 (in totaal)
  5. Kind met een beperking: € 62.830
  6. Andere erfgenaam: € 2.208

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij hebben de benodigde kennis in huis om uw aangifte erfbelasting juist in te dienen. Wij nemen deze zorg graag bij u uit handen.
  • Wij dienen de aangifte voor u in
  • Wij controleren de door de belastingdienst opgelegde aanslag
  • Wij lichten de aangifte desgewenst en waar nodig aan u toe
  • Wij verzorgen waar nodig de correspondentie met de belastingdienst.