Gewijzigde regels gemeenschap van goederen

Tot en met 2017 betekende het aangaan van een huwelijk (of een geregistreerd partnerschap) dat er een gemeenschap van goederen ontstond. Hiervan kon worden afgeweken door huwelijkse voorwaarden op te laten stellen. Vanaf 2018 is dat veranderd. Sindsdien is de beperkte gemeenschap van goederen het uitgangspunt.

Dat houdt in dat alleen het vermogen dat gedurende het huwelijk is opgebouwd in de gemeenschap zal vallen. Vermogen dat voor het huwelijk is opgebouwd, alsmede erfenissen en schenkingen behoren niet meer tot de gemeenschap maar tot het privévermogen van de echtgenoten.

Omvang van de beperkte gemeenschap van goederen

Tot de beperkte gemeenschap van goederen behoren:

 • Alle goederen die al voor het huwelijk gezamenlijk aan de partners toebehoorden
 • Hetgeen tijdens het huwelijk wordt verkregen, gezamenlijk dan wel door ieder afzonderlijk
 • Alle schulden die al voor het huwelijk aan de partner gezamenlijk toebehoorden
 • Alles schulden die ontstaan tijdens de huwelijkse gemeenschap

Vermogen dat voor het huwelijk niet gezamenlijk was blijft privé vermogen. Erfenissen en schenkingen blijven ook privé vermogen.

Let op: goederen die voor het huwelijk gezamenlijk eigendom waren behoren vanaf de huwelijksdatum tot de beperkte gemeenschap. Maar: als de eigendomsverhoudingen anders waren dan beide 50% dan verandert dat wel door het huwelijk.

Voorbeeld: de partners zijn voor het huwelijk voor 75% en 25% eigenaar van een woning. Door te trouwen ontstaat een beperkte gemeenschap; vanaf dat moment zijn beiden voor de helft eigenaar.

Ook in het geval dat één van de partners (of beide) een onderneming exploiteert zijn er complicaties. Het is belangrijk om bij voorgaande stil te staan als er trouwplannen zijn.

Vooraf regelen

In hoofdlijnen:

 • Maak voor het aangaan van het huwelijk een staat van aanbrengsten
 • Het is aan te bevelen deze bij te houden. Er zijn dan drie administraties:
  • Die van de beperkte gemeenschap
  • De administratie van de partners, per persoon
 • Leg goed vast wat de eigendomsverhoudingen zijn van gemeenschappelijke goederen
 • Zorg voor eigendomsbewijzen en bewaar deze goed
 • Leg vast wat er met deze goederen gebeurt tijdens het huwelijk
 • Open een persoonlijke spaarrekening voor privé vermogen
 • Maak afspraken over wat er gebeurt met waardeveranderingen tijdens het bestaan van de gemeenschap

Ten slotte

Voorgaande is een zeer beknopte samenvatting en beschrijft de regeling op hoofdlijnen.
Het gaat erom dat u zich er bewust van bent dat het uitgangspunt heel anders is geworden en dat u voor het huwelijk een en ander goed regelt en vastlegt.

Tip: neem contact met ons op zodra er in uw situatie iets verandert of zal veranderen. Wij kunnen dan met u beoordelen welke gevolgen een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap heeft.